viernes, 12 de noviembre de 2010

Gairebé la meitat de les empreses exportadores catalanes declara que la seva cartera de comandes es troba en alça

- Les xifres del clima exportador del tercer trimestre del 2010 assenyalen que el 49,4% de
les empreses exportadores catalanes declara que la cartera de comandes actual es troba
a l’alça i un 34,8%, que es troba estable.

- Més de la meitat de les empreses exportadores catalanes preveu que la seva cartera de
comandes augmentarà en els propers 12 mesos.

- Addicionalment, la Xina i, en menor mesura, Brasil i l’Índia, són considerats els països que
han fet els progressos tecnològics i d’innovació més importants durant els últims anys.

Segons es desprèn de l’enquesta elaborada per l’Observatori de prospectiva Mercats Exteriors (OME) d’ACC1Ó, el 49,4% de les empreses exportadores catalanes declara que la seva cartera de comandes actual es troba a l’alça, per un 34,8% que va respondre que es troba estable i un 15,8% que a la baixa. Alhora, el 50,4% de les empreses preveu que la seva cartera augmentarà en els propers dotze mesos, per un 41,6% que pensa que romandrà estable i només un 8% que espera que vagi a la baixa. (Taula 1, Gràfic 1)

Per sectors d’activitat, totes presenten resultats positius en la cartera de comandes actual, destacant per sobre de tot les indústries de matèries plàstiques i cautxú i les de maquinària i equips mecànics. Les excepcions les trobem en les empreses de fabricació de materials de transport i les de màquines d’oficina i instruments, que presenten resultats negatius en la seva cartera de comandes actual. Pel que fa a la cartera de comandes per als propers dotze mesos, s’observa com tots els sectors sense excepció preveuen una situació favorable. (Taula 3.1)

L’enquesta assenyala també que totes les empreses, independentment de la seva dimensió, mostren resultats positius en la cartera de comandes actual i per als propers 12 mesos. Pel que fa a la cartera de comandes actual, destaquen les empreses que exporten entre 15 i 30 milions d’euros anuals, mentre que les millors perspectives per als propers 12 mesos les presenten les que exporten entre 3 i 15 milions d’euros i les més grans, que exporten més de 30 milions d’euros. (Taula 3.2)

La desagregació de les exportacions per àrees geogràfiques mostra que a curt termini les empreses exportadores esperen incrementar les exportacions a tots els mercats, però especialment als Estats Units, Canadà i els països emergents d’Amèrica Llatina, Rússia, Xina i Índia i Àfrica del Nord. (Taula 4 i Gràfic 2)

Addicionalment, els mercats amb millors expectatives per iniciar negocis els propers 12 mesos són els països emergents. Concretament sobresurten Rússia i els països de la CEI i, en menor mesura, Xina i Índia. (Taula 5)

Aquest sondeig —fet a partir de la consulta a 600 empreses catalanes exportadores regulars— també assenyala que Xina i, en menor mesura, Brasil i Índia són els països emergents que les empreses creuen que estan fent els progressos tecnològics i d’innovació més importants en els últims 3-5 anys. Concretament, el 78,4% de les empreses catalanes enquestades considera que la Xina ha fet aquest tipus d’avenços i el 60,4% pensa el mateix de Brasil, mentre que el 58,5% ho creu de l’Índia. Els tres països destaquen pels progressos efectuats en sectors com les indústries químiques, que inclou les de fabricació de productes farmacèutics, i les de màquinària i equips
mecànics. Aquest últim sector també destaca a la majoria de països analitzats.

Addicionalment, les empreses catalanes consideren que hi ha hagut progressos importants a Polònia, en el sector tèxtil i metal·lúrgic, i a Turquia, també en el tèxtil i en el d’altres productes minerals no metàl·lics.